slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Bursa teraz

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze jest publiczną, koedukacyjną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniom jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych  (, którzy pobierają naukę poza miejscem swojego zamieszkania).

Zasady opieki i wychowania w bursach szczegółowo reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28).

Rozdział 6 powyższego rozporządzenia mówi o placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Taką właśnie placówką są bursy i domy wczasów dziecięcych.

§ 58.
Placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania są bursy i domy wczasów dziecięcych.

§ 59.
Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.

§ 60.
Bursa zapewnia wychowankom:
1) całodobową opiekę;
2) warunki do nauki;
3) pomoc w nauce;
4) warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
5) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

§ 61.
Bursa realizuje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POBYTU W BURSIE REGULUJE STATUT BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE.