Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze jest publiczną, koedukacyjną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom jeleniogórskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem swojego zamieszkania.

Zasady opieki i wychowania w bursach szczegółowo reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rozdział 4 powyższego rozporządzenia mówi o placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Taką właśnie placówką są bursy i domy wczasów dziecięcych.
§ 43. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.
§ 44. Bursa zapewnia wychowankom:
1) całodobową opiekę;
2) warunki do nauki;
3) pomoc w nauce;
4) warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
5) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.
§ 45. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POBYTU W BURSIE REGULUJE STATUT BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE.