slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Bursa teraz

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze jest publiczną, koedukacyjną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniom jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych  ( pobierających naukę poza miejscem swojego zamieszkania).

Zasady opieki i wychowania w bursach szczegółowo reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

 (Dz.U.2023.651 z dnia 2023.04.05).

Rozdział 6 powyższego rozporządzenia mówi o placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Taką właśnie placówką jest bursa.

  • 61.  [Rodzaje placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania]Placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania są bursy i domy wczasów dziecięcych.
  • 62.  [Wychowankowie bursy]Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.
  • 63.  [Usługi i warunki zapewniane wychowankom bursy]Bursa zapewnia wychowankom:

1) całodobową opiekę;

2) warunki do nauki;

3) pomoc w nauce;

4) warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;

5) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

  • 64.  [Współpraca bursy z rodzicami wychowanka, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi]Bursa realizuje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, i z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi.
  • (…)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POBYTU W BURSIE REGULUJE STATUT BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE.