slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z:
  1. ) USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.);
  2. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1628);
  4. ) UCHWAŁĄ NR 294.XL.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do burs szkolnych i Statutem Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
 2. Zasady rekrutacji ogłasza się w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Rekrutacja prowadzona jest łącznie do Bursy przy ulicy Jana Kilińskiego 5, 7 i oddziału Bursy przy ulicy Jana Kilińskiego 38. Przydziału do poszczególnych grup wychowawczych dokonuje  Dyrekcja kierując się organizacją pracy placówki oraz względami wychowawczymi.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Bursy.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. ) ocena dokumentów przedłożonych przez kandydatów,
  3. ) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Do Bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku. Rekrutacja przeprowadzona jest w terminie od 15.05.2023 r. do 31.07.2023 r.

Rozdział 2
Postępowanie przygotowawcze

 1. Do dnia 03.04.2023 r. dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Wychowankowie Bursy, którzy spełniają wymogi formalne mają prawo przystąpić do rekwalifikacji na kolejny rok szkolny. Podanie o rekwalifikację stanowi załącznik nr 1 do  Regulamin naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
 3. Do 28.04.2022 r. rodzice/opiekunowie lub pełnoletni wychowankowie Bursy składają podanie rekwalifikacyjne na rok szkolny 2023/2024.
 4. Rada Pedagogiczna ocenia wnioski i dokonuje rekwalifikacji.
 5. Rekwalifikacji można odmówić gdy:
  1. ) wychowanek nie spełnia wymogów formalnych zakwalifikowania do placówki,
  2. ) wychowanek rażąco lub wielokrotnie naruszał Regulamin lub Statut Bursy,
  3. ) wychowanek nie prezentuje właściwych postępów w nauce (więcej niż jedna ocena niedostateczna na semestr),
  4. ) wychowanek nie uczęszcza na zajęcia szkolne – nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 15% ogólnego czasu zajęć.
 6. W związku z punktem 5, podpunkt 2), 3) i 4)  możliwa jest rekwalifikacja warunkowa. Przy rekwalifikacji warunkowej Rada Pedagogiczna placówki ustala warunki, jakie musi spełnić wychowanek, aby być przyjęty do Bursy i termin ich spełnienia.
 7. Dyrektor Bursy do 12.05.2023 r. ogłasza wyniki rekwalifikacji i liczbę wolnych miejsc.
 8. Rodzice/opiekunowie rekwalifikowanych wychowanków zobowiązani są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto Bursy o  numerze: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 29.05.2023 r. – decyduje data wpływu środków na konto Bursy. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.
 9. Wychowankowie, którzy nie zostali rekwalifikowani mogą ubiegać się o miejsce w Bursie w normalnym trybie, z wyłączeniem wychowanków, o których mowa w pkt 5 nin. rozdziału.

Rozdział 3
Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 2. Dyrektor Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Bursy i stronie internetowej Bursy, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów on-line.
 3. Rodzice niepełnoletnich uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ubiegają się o miejsce w Bursie zobowiązani są złożyć stosowne podania wraz z załącznikami. Wzór podania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w formie hiperłącza (Link do podania będzie aktywny od 15.05.2023 r. godz. 8:00)
 4. Podania należy składać w terminieod 15 maja do 19 czerwca 2023 r.
 5. Kryteria i punktacja brana pod uwagę podczas rekrutacji do burs szkolnych wynikają z UCHWAŁY NR 294.XL.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do burs szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra:
  1. ) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
Lp.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriumWzory oświadczeń
1wielodzietność rodziny kandydata10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietności.Załącznik nr  3 Oświadczenie o wielodzietności
2niepełnosprawność kandydata10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
3niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
4niepełnosprawność obojga rodziców kandydata10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
5niepełnosprawność rodzeństwa kandydata10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
6samotne wychowywanie kandydata w rodzinie10prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicemZałącznik nr  4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7objęcie kandydata pieczą zastępczą10dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego kandydata) 
8miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkaniaZałącznik nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
9kandydat posiada rodzeństwo aktualnie zamieszkujące w bursie8oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencjiZałącznik nr 6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w Bursie
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania88  
 1. ) w przypadku kandydata pełnoletniego:
Lp.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriumWzór oświadczeń
1wielodzietność rodziny kandydata10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietnościZałącznik nr  3 Oświadczenie o wielodzietności
2niepełnosprawność kandydata10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
3niepełnosprawność dziecka kandydata  10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 
4niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę10orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata) 
5samotne wychowywanie dziecka przez kandydata  10prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicemZałącznik nr  4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
6miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania  Załącznik nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
7kandydat posiada rodzeństwo aktualnie zamieszkujące w bursie8oświadczenie kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencjiZałącznik nr 6 Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa kandydata w Bursie
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania68  
 1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danego kryterium – należy niezwłocznie po uzupełnieniu podania online przesłać w formie papierowej na adres Bursy (58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 5,7) lub w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym na adres mailowy Bursy (rekrutacjabursajg@gmail.com). Termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 22.06.2023 r. – decyduje data wpływu dokumentów do Bursy.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. Do Bursy nie są przyjmowane dzieci i młodzież, którym placówka nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wychowania w stosunku do ich dysfunkcji rozwojowych lub zdrowotnych, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Do Bursy mogą być przyjęci uczniowie szkół ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Bursy w dniu 26.06.2023 r. Lista zawiera nazwiska i imiona kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listę udostępnia się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Bursy.
 5. Osoby zakwalifikowane do Bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto bursy o numerze:
  67 1160 2202 0000 0001 7588 9892
  opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 25.07.2023 r. – decyduje data wpływu środków na konto Bursy.  W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.
 6. Dnia 31.07.2023 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic/opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 10. Dyrektor Bursy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy służy odwołanie do sądu administracyjnego.

Rozdział 4
Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Zasady postępowania uzupełniającego są takie same jak pierwszego postępowania, dla podań (wraz załącznikami potwierdzającymi kryteria) złożonymi do 20.08.2023 r.
 3. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym, tylko potwierdzają pisemnie chęć udziału w drugim postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu mają również prawo uzupełnić swój wniosek.
 4. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Rozdział 5
Postępowanie końcowe

 1. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Bursy decyduje dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Przyjęcie wychowanka relegowanego z tej lub innej bursy wymaga zgody Rady Pedagogicznej placówki.
 3. Dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego jest przechowywana w Bursie przez 2 miesiące od jego zakończenia, a następnie w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Bursy są niszczone lub (na ich wniosek lub wniosek ich prawnych opiekunów) mogą być im wydane.
 4. Zmiany regulaminu należą do dyrektora Bursy.