slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

RODO

Obowiązek informacyjny dotyczący  przetwarzania danych osobowych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Klauzula informacyjna dla wychowanków, rodziców, opiekunów prawnych wychowanka oraz osób  (podmiotów) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO) –  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5, 7 58-500 Jelenia Góra.
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania jednostki, a także przysługujących Państwu uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze: osobiście, telefonicznie pod numerem 756453270 wew. 25, za pomocą adresu e-mail: rodo.bursa1@wp.pl
 3. Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana/Wychowanka dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych (m.in. wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i innych przepisów oświatowych);
  • realizacji zawartych umów o świadczenie usług w Bursie;
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 5. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać:
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty, jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy -w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, usługodawcy nie mogą udostępniać Państwa danych innym podmiotom;
  • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana/Wychowanka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania:
  • w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy – przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;
  • w przypadku wyrażenia zgody– do czasu jej wycofania;
  • w zakresie określonym przez prawo, m.in. ustawę Prawo oświatowe ( art. 160 ust 2).
 7. Możecie Państwo skorzystać z następujących praw:
  • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawa do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się
   w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
  • prawa do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie mamy podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych
   w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – art. 21 ust. 1 RODO.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.