slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Regulamin Bursy

REGULAMIN BURSY SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE

Utworzony na podstawie Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze ( Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Górze z dnia 22 sierpnia 2000r. Nr 331/XXVII/2000 w sprawie nadania statutu Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze, tekst jednolity: Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 12 kwietnia 2014 roku.

1 WSTĘP

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw.
 2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie bez względu na różnice wyznaniowe, orientację seksualną, polityczne, majątkowe czy pochodzenie społeczne. W korzystaniu ze swoich praw każdy wychowanek podlega jedynie takim regulacjom, które ustala poniższy regulamin wyłącznie w celu zapewnienia uznania i poszanowania praw
  i wolności innych wychowanków i pracowników bursy.
 3. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający jego honorowi lub dobremu imieniu.
 4. Wychowanek nie może być zmuszany do przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia lub organizacji.
 5. Wychowanek ma prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę, rozwijanie umiejętności i zainteresowań w różnorodnych formach organizowanych w placówce i poza nią.
 6. Wychowanek ma obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym bursy.
 7. Wychowankowie mają prawo do jednakowej obrony przed dyskryminacją, mają też prawo odwołania się w ustalonym trybie do odpowiednich instancji przeciw działaniom stanowiącym naruszenie jego praw.
 8. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach
  być wysłuchanym przez zespół wychowawczy , Młodzieżową Radę Bursy, dyrektora placówki.
 9. Młodzieżowa Rada Bursy ma prawo do proponowania zmian w celu ulepszania życia
  w placówce.
 10. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz typ szkoły, do której uczęszczają.
 11. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami normującymi zasady przebywania w bursie spoczywa na wychowawcy grupy.
 12. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych
  w niniejszym regulaminie.

2 WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

 • §2 Wyżywienie.
 1. Mieszkańcy bursy zobowiązani są do korzystania z całodziennego wyżywienia.
 2. Wychowankowie – przed pobraniem posiłku – podpisują się własnym nazwiskiem
  na codziennie aktualizowanych listach żywieniowych, będących podstawą rozliczenia.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie, którzy samodzielnie podpisali umowę o świadczenie usług w bursie – zobowiązani są do regulowania opłaty za wyżywienie zgodnie z zawartą umową.

1) Wyżywienie rozpoczyna się śniadaniem w poniedziałek i kończy obiadem w piątek.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie kursów specjalistycznych Jeleniogórskiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego mają obowiązek uiszczać opłatę za wyżywienie przed przyjęciem do placówki.

1) Wyżywienie rozpoczyna się obiadem w poniedziałek i kończy śniadaniem w piątek.

 1. Dyrektor bursy może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności.
 2. Zgodnie z §5 umowy o świadczeniu usług, zgłoszenie wyprowiantowania musi nastąpić
  do godz. 13 dnia poprzedzającego nieobecność. Zgłoszenia należy dokonać u intendentki bursy osobiście lub poprzez zapis w rejestrze.
 3. W czasie weekendu bursa nie zapewnia wyżywienia.
 • §3 Zakwaterowanie
 1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom zgodnie z umową świadczenia usług.
 2. Wychowanek, który nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu choroby lub innych przyczyn wyjeżdża z bursy do domu.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie, którzy samodzielnie podpisali umowę o świadczenie usług w bursie – zobowiązani są do regulowania opłaty za zakwaterowanie zgodnie z zawartą umową o świadczeniu usług.
 4. Wychowankowie kursów specjalistycznych Jeleniogórskiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego kwaterowani są w bursie w dniu rozpoczęcia kursu i nie pozostają na weekendy.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie kursów specjalistycznych Jeleniogórskiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego mają obowiązek uiszczać opłatę
  za zakwaterowanie przed przyjęciem do placówki.
 6. Dyrektor bursy może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności.
 7. Każdy wychowanek wprowadzający się do bursy (z podpisaną umową o świadczenie usług), jest zobowiązany dokonać formalności związanych z zameldowaniem w bursie w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia przyjazdu.
 8. Przydziału miejsca w pokoju dokonuje wychowawca grupy w porozumieniu z dyrekcją bursy.
 9. W okresie wakacji, ferii oraz przerw świątecznych i weekendów zamkniętych bursa
  nie zapewnia opieki wychowawczej i wychowankowie nie mogą w niej przebywać.

3 KODEKS WYCHOWANKA

Kodeks wychowanka zawiera prawa i obowiązki wychowanka. Zobowiązuje on wychowanków
do rzetelnej nauki, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca on do stawiania sobie wyższych wymagań i realizowania własnej osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach życia. Kodeks określa zasady współżycia wychowanków
i wychowawców, które powinny opierać się na wzajemnym zrozumieniu, życzliwości i szacunku.

 • §4 Prawa wychowanka bursy.
 1. Wychowanek ma prawo do:

1) Zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem.

2) Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych bursy służących do nauki własnej, rozwijania
i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień.

3) Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie oraz
w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach (np. rekreacyjnych, sportowych, artystycznych) prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.

4) Współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych młodzieży poprzez przedstawicieli samorządu.

5) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w bursie.

6) Odwiedzin rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie bursy za wiedzą wychowawcy – zgodnie z paragrafem 9.

7) Uczenia się po godzinie 22:30 za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur nocny, pod warunkiem,
że nie zakłóca to spokoju i wypoczynku innych.

8) Zwracania się do wychowawcy, wicedyrektora, dyrektora bursy we wszystkich istotnych sprawach
i uzyskania od nich pomocy.

 • §5 Obowiązki wychowanka bursy.
 1. Wychowanek ma obowiązek:

1) sumiennego uczęszczania na zajęcia szkolne;

2) każdorazowo, osobiście, wpisywać się na monitoringach wyjść i powrotów z bursy. Wpis ma być jasny i czytelny;

3) systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych;

4) stosować się do zarządzeń dyrektora bursy oraz zaleceń nauczycieli-wychowawców;

5) sumiennie wywiązywać się z zawartych kontraktów i umów;

6) utrzymywania czystości i estetyki w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz terenu wokół bursy;

7) uczestniczenia w pracach społecznie –użytecznych na rzecz bursy i środowiska;

8) uczestniczenia w spotkaniach grupy wychowawczej i realizacji podjętych przez nią zadań;

9) kulturalnego zachowywania się w bursie i poza nią;

10) zgłaszania z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza bursą oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez rodziców, jeżeli takie zajęcia odbywają się poza czasem wolnym;

11) przestrzegania zasad współżycia społecznego a w szczególności:

a) okazywania szacunku pracownikom bursy oraz innym mieszkańcom,

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności i wolności osobistej drugiego człowieka;

12) nie ulegać szkodliwym dla zdrowia nałogom – na terenie placówki zabrania się wychowankom palenia tytoniu, e-papierosów, wnoszenia, posiadania i picia alkoholu, wnoszenia posiadania i używania środków odurzających;

13) przebywania w bursie pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;

14) dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia;

15) regularnego uiszczania opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w bursie – dotyczy wychowanków, którzy osobiście zawarli umowę z bursą.

 • §6 Wychowanek obowiązany jest do przestrzegania następujących szczegółowych ustaleń:
 1. codziennego sprzątania pokoju oraz robienia raz w tygodniu porządków generalnych.
  W przypadku stwierdzenia nagminnego nieporządku w pokoju przez Komisję Porządkową lub nauczyciela-wychowawcę (po wcześniejszym udzieleniu upomnienia pisemnego) wychowankowie zobowiązani będą do opuszczenia pokoju na weekend wraz ze wszystkimi rzeczami, które będzie można zdeponować w wyznaczonym miejscu;
 2. korzystania z obuwia zmiennego niezwłocznie po przyjściu do placówki (klapki, kapcie);
 3. przestrzegania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów (w tym odpadków);
 4. segregacji śmieci zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
 5. wychowanek obowiązany jest do codziennej systematycznej nauki własnej odpowiednio do potrzeb i osiąganych wyników nauczania;
 6. uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z bursy poza czasem wolnym w przypadku konieczności późniejszego powrotu niż przewiduje to rozkład dnia. Wychowanek taką zgodę może otrzymać tylko i wyłącznie na pisemną (dopuszczalny sms na numer telefonu wychowawców: 604069753) prośbę rodziców/opiekunów prawnych. Pełnoletni wychowanek, który sam podpisał umowę o świadczenie usług, może samodzielnie wystąpić o zgodę na późniejszy powrót do bursy;
 7. nagły wyjazd wychowanka do domu w trakcie tygodnia spowodowany chorobą lub inną ważną sytuacją rodzinną następuje po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą. Wymagane jest udokumentowanie zgody rodzica/opiekuna prawnego na piśmie lub smsem;
 8. powrotu do bursy w porze letniej do godz. 21:00 i w porze zimowej do 20:30 – zgodnie ze zmianą czasu. Wychowankowie którzy nie ukończyli 16 roku życia zobowiązani są do wcześniejszego powrotu do bursy, tj. w porze letniej do godz. 20:00 i w porze zimowej do 19:30;
 9. przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki;
 10. przygotowywanie i spożywanie sporządzanych indywidualnie posiłków odbywać się może wyłącznie w aneksach kuchennych;
 11. przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:30 – 6:00 (nauka indywidualna po 22:30 może odbywać się tylko za zgodą wychowawców pełniących dyżur nocny);
 12. wychowanek wprowadzający gościa ponosi odpowiedzialność za to, aby osoby odwiedzające swym zachowaniem nie naruszały regulaminu bursy. Odwiedzający mają obowiązek pozostawienia w pokoju wychowawców legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Czytelnego wpisu do rejestru dokonuje wychowanek;
 13. szanowania mienia bursy;
 14. nie zmieniania zastanego układu i porządku w pokoju bez zgody wychowawcy grupy;
 15. zgłaszania na bieżąco wychowawcy zauważonych zniszczeń lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu będącego wyposażeniem bursy;
 16. bezwzględnego przestrzegania zakazu dorabiania kluczy;
 17. wychodząc z pokoju każdorazowo zamykać drzwi na klucz. Klucz należy odwiesić na tablicę w pokoju wychowawców opuszczając budynek;
 • §7 Wychowanek obowiązany jest do przestrzegania ustalonego rozkładu dnia.
 1. Rozkład dnia.

Godzina

  

 

Przedsięwzięcie

 

Od 06:00Pobudka na życzenie, toaleta poranna, porządki w pokojach
06:45– 08:30ŚNIADANIE
od 07:00zgodnie z planem zajęć lekcyjnych – wyjście na zajęcia szkolne
09:00 – 10:00Cisza biblioteczna – nauka własna dla wychowanków kursu zawodowego uczęszczających na zajęcia popołudniowe
13:30 – 16:00OBIAD
18:00 – 19:00Cisza biblioteczna – nauka własna dla wychowanków kursu zawodowego uczęszczających na zajęcia dopołudniowe
19:00 – 20:00KOLACJA
POWROTY DO BURSY:   w czasie letnim godz.  21:00 (20:00 wychowankowie do 16 roku życia), 

 

w czasie zimowym godz. 20:30 (19:30 wychowankowie do 16 roku życia)

od 20:00spotkania w grupach, zajęcia zorganizowane, możliwość nauki własnej
21:30-22:30monitoring osobowego stanu nocnego
20:00 – 22:30porządki w pokojach, toaleta wieczorna
22:30 – 06:00CISZA NOCNA

1) Czas wolny do dyspozycji wychowanków rozpoczyna się po bezpośrednim powrocie ze szkoły
do bursy i trwa do wyznaczonej godziny powrotu (zamknięcia bursy). W czasie tym wychowanek może przebywać poza terenem placówki (o ile rodzice/opiekunowie wyrażą taką zgodę).

2) Wychowanek zobowiązany jest do spożywania posiłków w wyznaczonych godzinach.

3) Czas wolny może wychowanek przeznaczyć na naukę własną, udział w zajęciach zorganizowanych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia, spotkania grupy i inną aktywność w placówce.

4) Dopuszcza się możliwość odstępstw od rozkładu dnia w przypadku spisania indywidualnego kontraktu/umowy z wychowankiem lub na prośbę rodzica/opiekuna prawnego.

5) Przebywając poza bursą wychowankowie zobowiązani są do dbania o własne bezpieczeństwo, przestrzegania norm prawnych i przepisów ruchu drogowego oraz zachowania nie przynoszącego ujmy placówce.

 • §8 Odwiedziny.
 1. Wychowankowie różnych płci mogą odwiedzać się wzajemnie w pokojach od godz. 8:00
  do 21:00 (o godzinie 20:00 będą zamykane drzwi w łączniku na I piętrze).
 2. Odwiedziny w pokojach wychowanków mogą odbywać się tylko za zgodą współlokatorów.
 3. Wychowanek może przyjmować wizyty zaproszonych gości z zewnątrz zgodnie
  z poniższymi zasadami:

1) przy pełnej obsadzie wychowawczej (więcej niż jeden wychowawca na dyżurze), wizyty mogą odbywać się w pokojach wychowanków od godziny 13.00 do godziny 20.30;

2) jeżeli jest tylko jeden wychowawca – wizyty mogą odbywać się tylko w sali 110;

3) przy braku obsady wychowawczej całkowity zakaz przyjmowania gości;

4) wychowanek bursy każdorazowo musi dokonać wpisu swojego gościa do rejestru odwiedzin,
a odwiedzający zobowiązany jest do pozostawienia  dokumentu ze zdjęciem w pokoju wychowawcy;

5) osoba odwiedzająca może przebywać tylko w pokoju osoby, która ją zaprosiła;

6) do jednego pokoju nie może wejść więcej niż trzy osoby odwiedzające;

7) wychowanek przyjmujący gości odpowiada za właściwy przebieg wizyty;

8) odwiedzający mają zakaz wstępu do stołówki.

 1. Rodzice wychowanków maja możliwość złożenia dzieciom wizyt w dowolnym czasie – po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi dyżurującemu.
 2. Odstępstwa od tych zasad możliwe są jedynie za zgodą dyrektora bursy lub wychowawcy dyżurnego.
 3. Nierespektowanie powyższego regulaminu wizyt powoduje pozbawienie prawa do odwiedzin.
 • §9 Weekendy
 1. Wychowankowie dokonują zgłoszenia o pozostanie na weekend do wychowawcy grupy
  do środy do godziny 13:00.
 2. Wychowanek pozostający na weekend w bursie zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących w placówce łącznie z godzinami powrotu do bursy.
 3. Zgodę na późniejszy powrót do bursy, wychowanek może otrzymać na pisemną prośbę (wraz z uzasadnieniem) rodziców/opiekunów prawnych lub osobistą młodzieży pełnoletniej
  – w przypadku samodzielnego podpisania umowy o świadczeniu usług. Prośba powinna być kierowana do dyrektora placówki (do środy do godziny 13:00).
 4. Nierespektowanie regulaminu bursy i wynikających z niego zasad może spowodować pozbawienie prawa do pozostawania na weekendy.

4 NAGRODY I KARY

 • §10 Nagrody
 1. Za wzorowe zachowanie i przykładną postawę oraz pracę na rzecz społeczności bursy wychowanek może otrzymać nagrodę w postaci:

1) udzielenia pochwały przez wychowawcę grupy,

2) udzielenia pochwały przez dyrekcję wobec całej społeczności bursy,

3) nagrody rzeczowej,

4) pisma pochwalnego do dyrekcji szkoły, rodziców, pracodawców,

5) pierwszeństwo przy wyborze pokoju na kolejny rok.

 • §11 Kary
 1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność bursową, nieprzestrzeganie regulaminu bursy oraz nie wywiązywanie się z obowiązków – wychowanek może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym:

a) udzielonym przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej,

b) upomnieniem ustnym przez dyrektora;

2) upomnieniem w formie pisemnej:
a) udzielonym przez wychowawcę,

b) udzielonym przez dyrektora;

3) zakaz przyjmowania gości;

4) wcześniejsze powroty do bursy;

5) dodatkowe działania na rzecz bursy;

6) zakaz pozostawania na weekend;

7) listem do dyrekcji szkoły, rodziców, pracodawców;

8) naganą w formie pisemnej:
a) udzieloną przez wychowawcę,

b) udzieloną przez dyrektora;

9) nie przyjęcie do bursy na kolejny rok szkolny lub cykl kursowy;

10) skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 20 ust. 2 Statutu – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

11) w okresie oczekiwania na decyzję Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy wychowanków, wychowanek nie może przebywać na terenie bursy;

12) kolejność stosowania w/w kar, w zależności od charakteru wykroczenia, nie musi być przestrzegana. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od zastosowanej kary;

13) skreślenie z listy wychowanków może być zastosowane również w przypadku, kiedy wychowawcy  oraz dyrektor bursy wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań wychowawczych
a wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności bursowej zgodnie z §17 ust. 2 pkt.2) Statutu Bursy;

14) przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad współżycia
w grupie, stopień winy wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów i pracowników bursy.

 • §12 Za szczególne przypadki naruszenia postanowień regulaminu placówki uważa się:
 1. wnoszenie na teren placówki alkoholu, spożywanie go lub przebywanie pod jego wpływem
  na terenie bursy;
 2. wnoszenie na teren placówki środków odurzających, rozprowadzanie, udostępnianie lub przyjmowanie środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie bursy;
 3. kradzież i inne czyny niezgodne z prawem;
 4. niszczenie mienia bursy i mienia współmieszkańców;
 5. nagrywanie, filmowanie, robienie zdjęć dyrekcji, wychowawcom, innym pracowników bursy oraz współmieszkańcom bursy bez ich zgody;
 6. przebywanie w bursie osób postronnych w godzinach nocnych;
 7. powrót do placówki po czasie regulaminowym;
 8. samowolne opuszczenie placówki w godzinach nocnych;
 9. stwierdzenie użycia na terenie placówki agresji lub przemocy wychowanka wobec innych osób;
 10. stwierdzenie samookaleczeń i zachowań suicydalnych;
 11. niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec dyrektora, wychowawców lub innych pracowników bursy;
 12. celowe wprowadzenie w błąd, poświadczenie nieprawdy w stosunku do dyrektora, wychowawców lub innych pracowników bursy;
 13. zakłócanie ciszy nocnej;
 14. naruszenie przez wychowanków zasad BHP i P.POŻ.

5 PRZEPISY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

 • §13 Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich czynności i prac na terenie bursy, a w szczególności:
 1. znać statut i regulaminy bursy oraz obowiązujące w placówce procedury;
 2. znać ogólne zasady ppoż. i plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz brać udział
  w ćwiczebnych alarmach pożarowych;
 3. przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków, medykamentów i innych substancji psychoaktywnych. Obowiązuje całkowity zakaz bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie substancji psychoaktywnej, a także przebywania w towarzystwie takich osób;
 4. przestrzegać zakazu używania w pokojach mieszkalnych niedozwolonych przedmiotów
  i urządzeń elektrycznych;
 5. nie używać na terenie bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzidełek itp.;
 6. Nie pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych w tym ładowarek
  do telefonów.
 • §14 Wychowawca, upoważniony pracownik bursy ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze, również w przypadku nieobecności wychowanka.
 • §15 Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, kluby sportowe, korzystający z korepetycji poza bursą w czasie pozaregulaminowym musi uzyskać zgodę dyrektora placówki.
 • §16 Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, wychowawcy dyżurującemu lub dyrektorowi placówki.
 • §17 W przypadku choroby lub złego samopoczucia wychowanek powinien zgłosić ten fakt do wychowawcy.
 • §18 Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków. Wychowanek ma prawo pozostawić cenne rzeczy w pokoju wychowawców.
 • §19 Wychowanek odchodzący z bursy zobowiązany jest zdać pokój i dokonać wszystkich formalności wyszczególnionych w karcie obiegowej.
 • §20 Odpowiedzialność wychowanków.
 1. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu /wyposażenia mienia placówki.
 2. Za szkody wyrządzone w mieniu bursy przez gościa lub osobę odwiedzającą odpowiada mieszkaniec przyjmujący te osoby.

6 INSTRUKCJA BHP I P. POŻ

 • §21 Zabrania się wychowankom:
 1. Przywożenia do bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych (grzejników elektrycznych czajnik, telewizorów, opiekaczy, grzałek, żelazek, itd.). Można z nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 2. Dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach elektrycznych
  i p-pożarowych (lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty itp.).
 3. Używania otwartego ognia (palenia papierosów, świec, kadzidełek).
 4. Wychylania się przez okna i siedzenia na parapecie.
 5. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach .