slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
przez Krzysztof Raczek
05.06.2019r.
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Rekrutacja 2021/2022 > Zmieniony regulamin naboru do Bursy

Zmieniony regulamin naboru do Bursy

Szanowni Państwo! Kandydaci do Bursy! Zmienione zostały zapisy regulaminu naboru do bursy szkolnej, w tym najważniejsze dotyczące kryteriów naboru i punktacji. Regulamin ze zmianami REGULAMIN-NABORU-DO-BURSY-SZKOLNEJ-NR-1-w-JELENIEJ-GÓRZE 2019 Wybrany fragment dotyczący kryteriów naboru i punktacji: 22. Kryteria i punktacja brana pod uwagę podczas rekrutacji do burs szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miast Jelenia Góra: 1). W przypadku kandydata niepełnoletniego:
Lp. Kryterium   Liczba punktów   Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium  
1 wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietności.
2 niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)  
3 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)  
4 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)  
5 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)  
6 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego kandydata)  
8 miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły   10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania  
kandydat posiada rodzeństwo aktualnie zamieszkujące w bursie   8 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji  
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania   88