Szanowni Państwo! Kandydaci do Bursy!

Zmienione zostały zapisy regulaminu naboru do bursy szkolnej, w tym najważniejsze dotyczące kryteriów naboru i punktacji.

Regulamin ze zmianami REGULAMIN-NABORU-DO-BURSY-SZKOLNEJ-NR-1-w-JELENIEJ-GÓRZE 2019

Wybrany fragment dotyczący kryteriów naboru i punktacji:

22. Kryteria i punktacja brana pod uwagę podczas rekrutacji do burs szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miast Jelenia Góra:

1). W przypadku kandydata niepełnoletniego:

Lp. Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryterium

 

1 wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o wielodzietności.

2 niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

3 niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

4 niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

5 niepełnosprawność rodzeństwa

kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

6 samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

 

10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający

rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie

z jego rodzicem

 

7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

przez opiekuna prawnego kandydata)

 

8 miejsce zamieszkania kandydata

w odległości uniemożliwiającej

codzienny dojazd do szkoły

 

10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu zamieszkania

 

kandydat posiada rodzeństwo

aktualnie zamieszkujące w bursie

 

8 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do

uzyskania

 

88