ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
z dnia 01 kwietnia 2019 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie zmiany terminu weekendów wyjazdowych w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: §60, §67, §75:
§ 1
Dodatkowo Bursa będzie zamknięta w weekendy :6-7 kwietnia 2019 roku i 15-16 czerwiec.
§ 2
Dodatkowo Bursa będzie otwarta w weekend: 11-12 maja 2019 roku.