Jelenia Góra, dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28)
zarządza się:
§ 1
Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 2 stycznia 2020 roku o 1,5 złotych
do kwoty 16,50 złotych:
Śniadanie – 4,50 złote
Obiad – 7,50 złotych
Kolacja – 4,50 złote
§ 2
Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze i została uzgodniona z organem prowadzący placówkę: Miastem Jelenia Góra, w dniu 13 września 2019 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie 2 stycznia 2020 roku.