slide 1
slide 1
Pierwszy slide
Pierwszy slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze > Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 w JELENIEJ GÓRZE

Na rok szkolny 2024/2025

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z:
  1. ) Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 900 ze zm.);
  2. ) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 ze zm.);
  3. ) Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty( U. z 2023 r., poz. 651);
  4. ) Statutem Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
 2. Zasady rekrutacji ogłasza się w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Rekrutacja prowadzona jest łącznie do Bursy przy ulicy Jana Kilińskiego 5, 7 i oddziału Bursy przy ulicy Jana Kilińskiego 38. Przydziału do poszczególnych grup wychowawczych dokonuje dyrektor kierując się organizacją pracy placówki oraz względami wychowawczymi.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Bursy.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. ) ocena dokumentów przedłożonych przez kandydatów,
  3. ) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Do Bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 24 roku życia.
 7. Rekrutacja przeprowadzona jest w terminie od 16.05.2024 r. do 23.07.2024 r.

Rozdział 2

Postępowanie przygotowawcze

 1. Do dnia 03.04.2024 r. dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Wychowankowie Bursy, którzy spełniają wymogi formalne mają prawo przystąpić do rekwalifikacji na kolejny rok szkolny. Podanie o rekwalifikację stanowi załącznik nr 1 do Regulamin naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
 3. Do 28.04.2024 r. rodzice/opiekunowie lub pełnoletni wychowankowie Bursy składają podanie rekwalifikacyjne na rok szkolny 2024/2025.
 4. Rada Pedagogiczna ocenia wnioski i dokonuje rekwalifikacji.
 5. Rekwalifikacji można odmówić gdy:
  1. ) wychowanek nie spełnia wymogów formalnych zakwalifikowania do placówki,
  2. ) wychowanek rażąco lub wielokrotnie naruszał Regulamin lub Statut Bursy,
  3. ) wychowanek nie prezentuje właściwych postępów w nauce (więcej niż jedna ocena niedostateczna na semestr),
  4. ) wychowanek nie uczęszcza na zajęcia szkolne – nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 15% ogólnego czasu zajęć.
 6. W związku z punktem 5, podpunkt 2), 3) i 4) możliwa jest rekwalifikacja warunkowa. Przy rekwalifikacji warunkowej Rada Pedagogiczna placówki ustala warunki, jakie musi spełnić wychowanek, aby być przyjęty do Bursy i termin ich spełnienia.
 7. Podania o rekwalifikację złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wówczas wychowanek/rodzice, opiekunowie mogą złożyć podanie o miejsce w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Dyrektor Bursy do 13.05.2024 r. ogłasza wyniki rekwalifikacji i liczbę wolnych miejsc.
 9. Rodzice/opiekunowie rekwalifikowanych wychowanków zobowiązani są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto Bursy o  numerze: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 31.05.2024 r. – decyduje data wpływu środków na konto Bursy. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.
 10. Wychowankowie, którzy nie zostali rekwalifikowani mogą ubiegać się o miejsce w Bursie w normalnym trybie, z wyłączeniem wychowanków, o których mowa w pkt 5 nin. rozdziału.

Rozdział 3

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 2. Dyrektor Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Bursy i stronie internetowej Bursy, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów on-line.
 3. Rodzice/opiekunowie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ubiegają się o miejsce w Bursie zobowiązani są złożyć stosowne podania wraz z załącznikami. Wzór podania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w formie hiperłącza (link do podania będzie aktywny od 16.05.2024 r. od godz. 8:00).
 4. Podania należy składać w terminie od 16 maja do 17 czerwca 2024 r.
 5. Kryteria i punktacja brana pod uwagę podczas rekrutacji przedstawia się następująco:
  • W przypadku kandydata niepełnoletniego:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium Wzory oświadczeń
1 wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietności Załącznik nr  3 Oświadczenie o wielodzietności
2 niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)
3 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)
4 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)
5 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)
6 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Załącznik nr  4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego kandydata)
8 miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania Załącznik nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
9 kandydat posiada rodzeństwo aktualnie zamieszkujące w bursie 8 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji Załącznik nr 6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w Bursie
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 88
  • W przypadku kandydata pełnoletniego:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium Wzór oświadczeń
1 wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietności Załącznik nr  3 Oświadczenie o wielodzietności
2 niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)  
3 niepełnosprawność dziecka kandydata   10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata)
4 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata)
5 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata   10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Załącznik nr  4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
6 miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania   Załącznik nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
7 kandydat posiada rodzeństwo aktualnie zamieszkujące w bursie 8 oświadczenie kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji Załącznik nr 6 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 68
 1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danego kryterium – należy niezwłocznie po uzupełnieniu podania online przesłać w formie papierowej na adres Bursy (58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 5,7) lub w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym na adres mailowy Bursy (rekrutacjabursajg@gmail.com). Termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 21.06.2024 r. – decyduje data wpływu dokumentów do Bursy.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. Do Bursy nie są przyjmowane dzieci i młodzież, którym placówka nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wychowania w stosunku do ich dysfunkcji rozwojowych lub zdrowotnych, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Do Bursy mogą być przyjęci uczniowie szkół ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Bursy w dniu 25.06.2024 r. Lista zawiera nazwiska i imiona kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listę udostępnia się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu w budynku głównym Bursy.
 5. Osoby zakwalifikowane do Bursy zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym, poprzez wpłatę na konto Bursy o numerze: 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 opłaty 150 złotych na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Termin wpłaty: do dnia 22.07.2024 r. – decyduje data wpływu środków na konto Bursy. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.
 6. Dnia 23.07.2024 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez udostępnienie ich w holu w budynku głównym Bursy.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic/opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 10. Dyrektor Bursy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy służy odwołanie do sądu administracyjnego.

Rozdział 4

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Zasady postępowania uzupełniającego są takie same jak pierwszego postępowania, dla podań (wraz załącznikami potwierdzającymi kryteria) złożonymi do 20.08.2024 r.
 3. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym, tylko potwierdzają pisemnie chęć udziału w drugim postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu mają również prawo uzupełnić swój wniosek.
 4. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 1. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Bursy decyduje dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Przyjęcie wychowanka relegowanego z tej lub innej bursy wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej placówki.
 3. Dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego jest przechowywana w Bursie przez 2 miesiące od jego zakończenia, a następnie w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Bursy są niszczone lub (na ich wniosek lub wniosek ich prawnych opiekunów) mogą być im wydane.
 4. Zmiany regulaminu należą do dyrektora Bursy.