Aktualności

 

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze na rok szkolny 2020/2021 dysponowała 140 miejscami, jednak w wyniku działań władz miasta zwiększono liczbę miejsc do 159 poprzez zaadaptowanie miejsca w innym budynku dla młodzieży kursowej (przyjeżdżającej na turnusy dokształcania zawodowego w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze do innego obiektu).

W wyniku rekwalifikacji ostatecznie przyjęto 113 osób (65 dziewcząt i 48 chłopców).  Pozostało wolnych miejsc  46, w tym 28 dla dziewcząt i 18 dla chłopców.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Dorota Mazur – przewodnicząca
  2. Angelika Gajewska
  3. Elżbieta Gryczka
  4. Michał Prutis
  5. Adrian Michałczak
  6. Piotr Mrygłodowicz

przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne  zgodnie z Regulaminem naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze w wyniku którego zostało przyjętych 46 osób. Podstawą do przyjęcia kandydata do Bursy było uzyskanie minimum 10 punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydowała kolejność zgłoszeń.

Powyższe postępowanie rekrutacyjne wyczerpuje wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 1 na rok szkolny 2020/2021.

W terminie 7 dni od ogłoszenia powyższych wyników istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Bursy.

 

 

LISTA PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE

Lp. Nazwisko i imię
1. Dacków Julia
2. Dusza Zuzanna
3. Fabin Jakub
4. Flak Adam
6. Gadzińska Laura
5. Gazda Amelia
7. Gierulska Julia
8. Głód Simona
9. Grubizna Filip
10. Jadczak Amanda
11. Klimowicz Sandra
12. Kowalski Dawid
13. Krauze Daniel
14. Lenart Karol
15. Limanowska Marcelina
16. Maciaszek Julia
17. Marszałek Wiktoria
18. Mazur Oliwia
19. Najda Emilia
20. Nawrocka Julia
21. Nikodem Michał
22. Nowak Igor Paweł
23. Ogonowski Bartosz
24. Orkowska Dominika
25. Paluch Julia
26. Pawłowska Julia
27. Podsiadło Jagoda
28. Puk Wojciech
29. Rębarz Jan
30. Roś Julia
31. Sieradzka Hanna
32. Słychan Austyn
33. Sobczak Julia
34. Sopata Emilia
35. Sopata Szymon
36. Szulc Zofia
37. Śmigaj Maja
38. Ulatowski Mieszko
39. Walczuk Klaudia
40. Warać Maciej
41. Węsławowicz Julia
42. Wierdak Filip
43. Wiśniarz Julia
44. Woźna Żaneta
45. Ziółkowski Szymon
46. Zygmunt Norbert

 

LISTA NIEPRZYJĘTYCH KANDYDATÓW DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE

Lp. Nazwisko i imię
1. Chrzanowski Szymon
2. Dręgiewicz Wiktoria
3. Duda Oliwia
4. Dudek Kamila
5. Gasztecki Kamil
6. Gęborys Laura
7. Jabłońska Martyna
8. Jadczuk Wiktoria
9. Jeżewska Justyna
10. Kiełbowicz Oliwia
11. Kokosza Oliwia
12. Korniak Nikola
13. Kulik Tatiana
14. Małańczuk Wiktoria
15. Oleksy Kewin
16. Pełczyńska Natalia
17. Sielicka Karolina
18. Skierewska Julia
19. Skupień Natalia
20. Szawioła Igor
21. Tarkota Alicja

 

Informujemy, że dnia 10 lipca upłynął termin składania podań w naborze podstawowym. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za ogromne zaufanie, jakim nas obdarzyliście składając podania do naszej Bursy.
11 maja została ogłoszona ilość wolnych miejsc w naszej placówce – było ich 25.
Ilość złożonych  podań przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

W połowie czerwca już wiedzieliśmy, że  większość kandydatów nie będzie mogła liczyć na miejsce w naszej Bursie, dlatego też poprosiliśmy władze miasta o spotkanie. Na spotkaniu z władzami oświatowymi  zapadła decyzja  o zwiększeniu liczby miejsc dla młodzieży stałej. Tym samym przyjmiemy 46 osób (28 dziewcząt i 18 chłopców). Zwiększenie liczby miejsc nastąpiło kosztem młodzieży przyjeżdżającej na kursy zawodowe, która, podobnie, jak w zeszłym roku szkolnym zamieszka w innym miejscu.

Komisja Rekrutacyjna w piątek – 17 lipca ogłosi listę osób, które się dostały do Bursy i listę osób, które się nie dostały w naborze podstawowym. Lista będzie dostępna na stronie www, na fanpage Bursy oraz będzie można uzyskać taką informację telefonicznie (od 8:00 do 14:00 pod numerem 604069753).
Osobom, które dostaną się do Bursy – już dzisiaj gratulujemy i przypominamy, że  do 17 sierpnia musi wpłynąć  na nasze konto 150 złotych  na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu –  w przypadku nie wpłacenia pieniędzy w ww terminie, miejsce przepada na rzecz kolejnej osoby z listy.
Jednocześnie prosimy, aby osoby, które się nie dostały – nie traciły nadziei.  Z doświadczenia wiemy, że z przyczyn różnych, nie wszyscy, którzy dostaną się do nas w naborze głównym, skorzystają ze swojego miejsca J
Zobowiązujemy się, że jeżeli zwolni się jakieś miejsce – będziemy dzwonić do kolejnej osoby z list oczekujących J

Czytaj więcej

Na koniec czerwca dokonane zostaną zwroty nadpłat za zakwaterowanie i wyżywienie. Termin zależny jest od tego, kiedy otrzymamy środki finansowe.

Rozpoczynamy nabór otwarty do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. Po kliknięciu w link otworzy się podanie on-line do wypełnienia. Dokumenty potwierdzające uzyskanie punktów rekrutacyjnych (oświadczenia, kopie dokumentów o niepełnosprawności itp.) należy przysłać pocztą na adres Bursy (58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kilińskiego 5,7). W roku szkolnym 2020-2021 pracować będziemy w dwóch budynkach: w obecnej siedzibie i w budynku dawnego internatu Technikum Weterynaryjnego przy tej samej ulicy, 190 metrów od głównego budynku. Miasto Jelenia Góra chcąc zwiększyć dostępność miejsc w bursach, wyremontowało pomieszczenia dawnego internatu i przygotowało 25 miejsc dla młodzieży stałej. Żywienie, część zajęć dla młodzieży odbywać się będzie w głównym budynku Bursy. Wkrótce uzupełnimy informacje o zdjęcia.
Informacji dotyczących rekrutacji udziela przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w Bursie Szkolnej nr 1 – w godzinach od 14 do 16  pod numer telefonu: 515 458 123.

PODANIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 NA ROK 2020-2021 

 

1 Przeprowadzenie zdalnej rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie i chcącej kontynuować zamieszkanie w przyszłym roku szkolnym. do 05 maja 2020 r.
2 Ogłoszenie przez dyrektora Bursy liczby wolnych miejsc w placówce. 11 maja 2020 r.
3 Składanie podań o przyjęcie do Bursy (nabór podstawowy). 20 maja – 10 lipca 2020 r.
4 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy 17 lipca 2020 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych – ustęp 31 regulaminu naboru do 17 sierpnia 2020 roku
– decyduje data wpływu środków na konto Bursy
6 Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy. 19 sierpnia 2020 r.
7 Rekrutacja uzupełniająca 19 – 24 sierpnia 2020 rok

Informujemy o możliwość pobytu w Bursie w trakcie trwania tegorocznych egzaminów maturalnych, a także w razie niezbędnej konieczności, podczas korzystania z konsultacji indywidualnych w szkole – więcej informacji i ankieta do wypełnienia znajduje się na profilu FB Bursy.

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 08 maja 2020 roku, przyjęto 115 wychowanków, w tym 6 osób warunkowo – szczegółowych informacji udzielają wychowawcy poszczególnych grup i wicedyrektor do spraw pedagogicznych zgodnie z internetowym harmonogramem pracy.
Rekwalifikacje dotyczą tylko osób, które mieszkały w Bursie Szkolnej nr 1 roku szkolnym 2019-2020.

Miejsc w wolnym naborze pozostało 25. Informacje o terminie przyjmowania nowych podań podamy wkrótce – do 13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej konsultuje terminy rekrutacji!

W roku szkolnym 2020-2021 Bursa Szkolna nr 1 przy ulicy Jana Kilińskiego 5, 7 posiadała będzie oddział położony przy tej samej ulicy – 150 metrów dalej, dawna Bursa „Oaza”.

Zdjęcie archiwalne z Pikniku Sportowego w BS1.

Szanowni Kandydaci do Bursy!

Zgodnie z § 11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) unieważnione zostały dotychczasowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

„W myśl § 11b ust. 2 -3 cyt. rozporządzenia nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania” – czyli i Państwo i my : czekamy na terminy!

Jednak, żeby nie pozostawić Państwa w zawieszeniu, w dniu 11 maja 2020 roku ogłosimy na stronie Bursy liczbę wolnych miejsc i najprawdopodobniej rozpoczniemy zbieranie podań on-line – szczegóły będą dostępne na stronie: http://bursa1.jeleniagora.pl/ i fanpagu: https://www.facebook.com/BursaJG1/ . Terminy zakończenia rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej podamy po ogłoszeniu przez MEN.

Zdjęcie – archiwum.